top of page
תקנון האתר והחנות:
הגדרות

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

 1. המפעיל – עידו פיוטרקובסקי.

 2. האתר – www.idoputer.com.

 3. המוצר/ים – המוצר/ים המופיע/ים באתר ומוצע/ים למכירה.

 4. המזמין – כל גולש או משתמש בשירותים המוצעים באתר.

 5. כתובת למשלוח דואר – הכתובת אשר נרשמה ע"י המזמין בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח הזמנות.

 6. יום ביצוע ההזמנה – היום בו אושרה העסקה ע"י חברת האשראי שהזין המזמין בטופס ההזמנה.

 7. ימי העסקים אינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.

בכל מקום בתקנון זה בו נכתב "המפעיל" הכוונה גם ל"אתר" ולהפך וכן, למי מטעמם.

בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.

הוראות כלליות
 1. כותרות הפרקים בתקנון זה מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמין באתר ולא ישמשו לצורך פרשנות התקנון.

 2. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת המוצרים והוא בבעלות המפעיל ומנוהל על ידו.

 3. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור יש לפנות בטלפון: 0547718608 או בדואר אלקטרוני: idoputer@gmail.com.

 4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין המפעיל לבינך.

 5. כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה, הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או המפעיל ו/או מי ממנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

 6. המפעיל שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא כל צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

 7. רישומי המחשב של המפעיל בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונותן של הפעולות.

 8. יובהר ויודגש, כי המפעיל אינו מתחייב להחזיק מלאי של המוצרים ללא הגבלה.

 9. המפעיל עושה ככל יכולתו לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והמפעיל לא יישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

 10. בעת ביצוע הזמנה יופיעו בעגלת הקניות המוצרים שנבחרו וסיכום ביניים המציג את המחיר בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח, ככל שיחולו.

 11. המפעיל רשאי לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. יודגש, כי המחיר התקף ביחס להזמנה שביצע המזמין הוא המחיר שהתפרסם בעת השלים את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). יצוין, כי אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב המזמין לפי המחירים המעודכנים.

 12. המפעיל רשאי להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. המפעיל רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

ביצוע הזמנות באתר
 1. רכישת מוצרים תתבצע ע"י מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר, כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם והכרחי לביצוע ההזמנה.

 2. המפעיל מתחייב לא לעשות בפרטי המזמין כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

 3. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, על המזמין להקפיד למסור את כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, המפעיל לא יוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם.

 4. עם ביצוע ההזמנה ע"י המזמין, יבצע המפעיל בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע"י חברות האשראי, תישלח הודעה למזמין בדבר אישור העסקה.

 5. יובהר, כי פרטי ההזמנה כפי שהזין המזמין בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי המפעיל יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.

 6. ככל ולא תאושר העסקה ע"י חברת האשראי, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך והוא יידרש למסור אמצעי תשלום אחר.

 7. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצרים אכן קיימים במלאי, במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. ייתכנו מצבים בהם על אף שמוצרים מסוימים מוצגים באתר כקיימים במלאי, בפועל אינם קיימים במלאי ולא ניתן לספק אותם – במצבים אלו, תישלח למזמין הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון.

 8. יודגש, כי כל מזמין רשאי להזמין באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 9. המזמין הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה שהמזמין הינו קטין (מתחת לגיל 18) ו/או אינו זכאי לביצוע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, נדרש ליידע את הוריו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהיא, במסגרת האתר. האחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן, הפיקוח על פעילות הקטינים, על מנת שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה, חלה על האפוטרופוסים בלבד. כל פעילות אשר תבוצע ע"י הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או האפוטרופוסים לאמור בתנאי התקנון.

 10. המזמין הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

 11. המפעיל יהיה זכאי שלא לאשר הזמנה של מזמין מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות במקרים בהם:

  • אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע במפעילה, באתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיו, עובדיו וספקיו של המפעיל.

  • אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

  • אם הופרו תנאי תקנון זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.

  • אם ישנו חוב כספי למפעילה או לחברות הקשורות עמה והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.

  • אם כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 12. לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת המזמין לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, המפעיל רשאי, אך לא חייב, להציג או לשלוח למזמין עדכונים באמצעות הדואר האלקטרוני ומסרונים. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיו ומוצריו, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המזמין נותן את הסכמתו לכך שהמפעיל יהיה רשאי לשלוח לתיבת הדואר האלקטרונית שלו הודעות אלקטרוניות בעלות תוכן פרסומי, שיווקי וכיוצ"ב. כל מזמין רשאי להסיר את עצמו מרשימת התפוצה כאמור, בכל עת באמצעות שליחת בקשת הסרה.

 13. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. עם זאת, יש להדגיש, כי אישור זה אינו מחייב את המפעיל לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל המפעיל.

 14. אם יתברר שכרטיס האשראי של המזמין אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר), אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצרים המבוקשים אינם מצויים במלאי שבידי המפעיל, המפעיל יהיה רשאי ליצור קשר עם המזמין באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות טלפון לשם השלמת העסקה או ביטולה.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים
ביטולים והחזרות
 1. רק מזמין (גם אם מיען את המשלוח לאחר) רשאי לבטל בכתב עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, לרבות התקנות מכוחו (להלן: "החוק") ולאמור לעיל ולהלן:

  • החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק, ובהתאם לאמצעי התשלום בו בוצעה העסקה, החזר כספי לכרטיס האשראי יוחזר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

  • המזמין רשאי לבטל עסקה באמצעות שליחת דואר אלקטרוני. בהודעת ביטול על המזמין לפרט את שמו, מספר הזהות שלו וחשבונית מס קבלה.

  • מזמין רשאי לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת ההזמנה.

  • הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצרים יוחזרו ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם התווית עליהם כפי שהתקבלו. במידה שהמוצרים הוחזרו שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המזמין (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי). כן יובהר, כי המפעיל יהיה בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצרים המוחזרים. כמו כן, חשוב להדגיש, כי ניתן להחזיר את המוצרים – שלא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית.

 2. לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

 3. במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצרים – יקבל המזמין החזר כספי בניכוי של 5% משווי המוצרים או סך של 100 ₪ – הנמוך מבניהם.

 4. אופן החזרת המוצרים – המזמין אחראי להשיב את המוצרים בחזרה למשרדי המפעיל על אחריותו וחשבונו.

אספקה ומשלוחים
אספקה ומשלוחים
 1. אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות חברות שליחויות או באמצעות דואר רשום, במסגרת זמן האספקה שהובטח במכירה.

 2. המוצרים יסופקו עד 3-24 ימי עסקים מקבלת ההזמנה, בכפוף להימצאותם במלאי ולהגעתם מהיצרן. במידה שהמוצרים לא קיימים במלאי ו/או לא סופקו למפעילה מהיצרן, מכל סיבה שהיא, המפעיל ישיב למזמין את מלוא התמורה ששילם בעבור המוצרים שלא סופקו ולא יהיה למי מהצדדים טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כלפי הצד השני. בביצוע ההזמנה המזמין לוקח בחשבון שיכול שהמוצרים לא יסופקו כאמור בסעיף זה והשבת התמורה תהיה בכל מקרה הסעד היחיד שיהיה לו במקרה זה.

 3. משלוח עד הבית (באמצעות שליחים) - זמן השילוח הוא עד 5 ימי עסקים, או עד 9 ימי עסקים ליישובי יהודה ושומרון, רמת הגולן והערבה. עם זאת, המפעיל אינו יכול לקחת אחריות על עיכובים של חברות השליחויות השונות, אך יעמוד לרשות המזמין על מנת לנסות לפתור כל בעיה.

 4. במשלוחים באמצעות שליחים יבוצע תאום מראש, טרם הבאת המוצרים. ההזמנות ישלחו באמצעות חברת שליחים, אשר מספקת לרוב חלקי הארץ. במידה שהמזמין מבטל את המשלוח לאחר יציאתו לחברת המשלוחים ו/או המזמין מסרב לקבל את המשלוח מחברת השליחויות, המזמין ייאלץ לשאת בתשלום בסך של 50 ₪ עבור השליחות.

 5. משלוח בדואר רשום – זמן השילוח תלוי בדואר ישראל. עם זאת, יובהר, כי ככל וזמן השילוח יתארך בשל אילוצי דואר ישראל, לא תהיה למזמין כל טענה כלפי המפעיל בעניין.

 6. במידה שכתובת המשלוח נמצאת בישובים אליהם חברת השליחויות אינה מגיעה, ההזמנה תשלח למזמין באמצעות דואר רשום.

 7. האפשרות להזמין מוצרים באתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל או חברת המשלוחים. המפעיל רשאי – אך לא מתחייב – לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן, גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי האתר, לא יהיה חייב המפעיל לספקה.

 8. מועדי האספקה המפורטים בתקנון זה אינם חלים במידה שהמוצרים אזלו מהמלאי.

 9. המוצרים שהוזמנו יסופקו לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצרים המבוקש, בתנאי שבבעלות המזמין כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.

 10. במקרה בו משלוח יוחזר למפעיל מאת הדואר, המפעיל ישלח אותו אל המזמין שנית (בתאום מראש), ובתוספת דמי משלוח בסך 15 ₪.

 11. במידה שלא נדרשה חבילה בדואר רשום, תינתן האפשרות לזיכוי כספי תוך 30 ימים מרגע הגעת החבילה חזרה למשרדי המפעיל בקיזוז דמי המשלוח.

 12. במידה שהמזמין לא הודיע למפעיל תוך 30 ימים מההודעה שנשלחה לו אם לשלוח לו את המוצרים או לבטל את ההתקשרות כאמור לעיל או במידה שהמזמין לא הגיע לאסוף את המוצרים שנשלחו אליו גם בפעם השנייה, אזי המזמין ייחשב כמי שקיבל את המוצרים ושהמוצרים נמסרו לו בפועל. במקרה זה המפעיל לא מחויב להמשיך להחזיק את המוצרים לתקופה העולה על 30 ימים. במקרה בו המפעיל בחר להמשיך ולשמור את המוצרים למזמין לתקופה העולה על 30 ימים לפי שיקול דעתו, הוא יהיה רשאי לגבות מהמזמין דמי אחסנה, בגין כל יום בו נשמרו המוצרים וכן, להחליט בכל שלב על הפסקת שמירת המוצרים.

אחריות
 1. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהיה עילת התביעה אשר תהיה – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז המפעיל שומר לעצמו לבטל את ההזמנה הספציפית.

 2. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

 3. בכל מקרה לא יישא המפעיל ו/או מי מטעמו באחריות כלשהי העולה על ערך המוצרים שנרכשו וכן, בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

 4. המפעיל ו/או מי מטעמו אינם אחראיים לשימוש שיעשה המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או המפעיל.

 5. המפעיל ו/או מטעמו לא יהיו אחראיים לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, מגפות, מגבלות על טיסות, תובלות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני וכדומה.

 6. המפעיל יעשה כמיטב יכולתו לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם המזמין סבור, כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות למפעיל במשלוח הודעה תחת הרובריקה הנושאת את השם "צרו קשר", והמפעיל יעשה את מיטב המאמצים לטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

 7. האחריות של היצרן לגבי המוצרים, הינה בהתאם לחשבונית מס קבלה של המזמין ולמשך תקופה מוגבלת של 12 חודשים ממועד האספקה.

זכויות יוצרים
 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושו של המפעיל בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, תמונות וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותו של המפעיל מראש ובכתב.

 3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתו של המפעיל מראש ובכתב.

 4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתו של המפעיל מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

 5. השם 'עידו פיוטרקובסקי' וכן, שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושו של המפעיל בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת המפעיל בכתב ומראש.

 6. כל התוכן המילולי, אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותו הבלעדית של המפעיל.

 7. יודגש, כי יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

 8. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.

 9. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

 10. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

 11. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

מדיניות פרטיות
מדיניות פרטיות
 1. השימוש והגלישה באתר, מהווים הסכמה מצד המזמין ושאר הגולשים באתר לכל התנאים המפורטים בתקנון זה. כל מסירת מידע לאתר כמוה כהסכמה מצד המזמין והגולשים באתר לשימוש, גילוי, חשיפה ואיסוף של המידע בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה.

 2. בדפים מסוימים באתר, ייתכנו שירותים המצריכים הרשמה ומסירת פרטים אישיים כגון: שם, כתובת, מען, דרכי התקשרות וכתובת הדואר האלקטרוני. שירותים אלה יינתנו רק לאחר מסירת הפרטים בשדות החובה, כמבוקש. הזנת הפרטים האישיים באתר ייחשב כהסכמה מצד המזמין למסירת הפרטים והמזמין אינו יכול להעלות טענה ו/או תביעה כנגד המפעיל בעניין זה.

 3. המפעיל נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, המפעיל לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותו של המפעיל.

 4. המפעיל עושה מאמץ לספק למזמין שירות תקין ובאיכות גבוהה. המפעיל מיישם באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. אולם אין בכך כדי להבטיח הגנה מלאה על המידע שיימסר למפעיל דרך האתר. לפיכך, המפעיל אינו מתחייב שהשירותים המוצעים באתר יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי המפעיל, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל המפעיל או אצל מי מספקיו, ועל כל מזמין לשקול בזהירות את המידע שמועבר לאתר.

 5. המפעיל מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי המזמינים הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה למזמינים.

 6. הפרטים האישיים של כל מזמין ישמרו במאגר המידע של המפעיל. בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל מזמין רשאי, בכל עת, לפנות למפעיל ולבקש לעיין במידע הנוגע לגביו ומצוי במאגר זה.

 7. כל מזמין זכאי לבקש מהמפעיל למחוק ו/או לשנות ו/או לתקן את פרטיו האישיים המצויים במאגר המידע, והמפעיל יפעל בהתאם להוראות הדין.

 8. המפעיל ימנע, ככל האפשר, ממסירת נתונים ממאגר המידע שברשותו לידי צדדים שלישיים, ויעשה זאת רק במקרה בו ניתנה הסכמה מפורש למסירת המידע. המפעיל ימסור את המידע האישי אם יהיה מחויב לעשות זאת על פי דין ו/או ע"י רשות מוסמכת וכן, לצורך ביצוע השירותים.

 9. המפעיל רשאי להשתמש בנתונים האישיים, אשר ימסרו באתר ובמידע שיאסוף אודות הרגלי הגלישה של הגולשים, וזאת לצורך שיפור השירותים המוצעים באתר, יצירת קשר (במידת הצורך) או לצורך מסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. המידע שנאסף בדרך זו אינו מידע מזהה.

 10. המפעיל רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את תנאי מדיניות הפרטיות, ללא מתן הודעה מראש.

מקום השיפוט והדין חל

על התקנון ותנאי שימוש האמורים לעיל, יחולו חוקי מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין הקשור ו/או הנובע מתקנון ותנאי השימוש באתר זה, יהיה בבתי המשפט המוסמכים לכך בעיר תל אביב יפו.

bottom of page